Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 06:52:35 Domingo 27 de maio 2018 Actualizar data e hora

Privacidade

O tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten a través destas sedes electrónicas axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).

Os datos achegados polos interesados utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación de que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, excepto nos casos e coas condicións previstas na Lei Orgánica 15/1999.

Máis información:

Axencia Española de protección de datos